Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Projekty grantowe - informacje dla potencjalnych beneficjentów

Projekty grantowe uregulowane zostały przepisami prawa dotyczącymi zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020. (Art. 35 Dz.U. 2015 poz. 1146). Zgodnie z zapisami w/w ustawy w ramach programów operacyjnych mogą być realizowane projekty grantowe.
Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego (LGD) w ramach realizacji projektu grantowego.Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.


Dodatkowe warunki przyznania pomocy w odniesieniu  do grantobiorcy:

 1. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością,

 2. podmiot ten wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów, zasoby, kwalifikacje i wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.

 3. nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Warunki przyznania pomocy w odniesieniu do LGD:

 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.;

 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

 • w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań (przyznanie dwóch grantów).

Dodatkowe warunki przyznania pomocy w odniesieniu  do grantobiorcy:

 1. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będących własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością,

 2. podmiot ten wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów, zasoby, kwalifikacje
  i wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji,

 3. nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Zakres pomocy:

 • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;

 • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

 • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 
Pomoc przyznawana jest na zakresy określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z wyłączeniem:

 • podejmowania działalności gospodarczej,

 • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

 • rozwijania działalności gospodarczej,

 • a także podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w w/w zakresie.

Koszty kwalifikowalne:

 1. ogólne (od dnia 1 stycznia 2014 r.),

 2. zakup robót budowlanych lub usług,

 3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

 4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

 5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego- również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty,

 6. zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

 7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,

 8. podatek od towarów i usług (VAT),z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

 9. koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;

 10. Koszty ogólne są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne.

 11. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustalanej jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.