Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Spotkania konsultacyjno - szkoleniowe - 1.1.1

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" informuje, iż w związku z planowanym naborem wniosków od 26.01.2018 - 22.02.2018 o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Organizacja imprez kulturowych i sportowych odbędą się spotkania konsultacyjno – szkoleniowe z potencjalnymi beneficjentami.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.


Harmonogram spotkań:


3 styczeń 2018r.
godz. 12.00 Miedziana Góra – Biuro LGD „Dorzecze Bobrzy", ul. Kościelna 2a Kostomłoty II

4 styczeń 2018r.
godz. 12.00 Mniów – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9

5 styczeń 2018r.
godz. 12.00 Piekoszów – Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66

8 styczeń 2018r.
godz. 12.00 Strawczyn - Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16

9 styczeń 2018r.
godz. 12.00 Zagnańsk – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8

Odsłony: 414

Stan realizacji LSR na koniec listopada 2017 r.

Do końca listopada 2017 r. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" przeprowadziło 4 nabory wniosków o środki pomocowe z Leadera. Jako pierwszy (listopad 2016 r.) ruszył konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej. Zainteresowanie mieszkańców było duże a liczba złożonych wniosków znacznie przekroczyła zaplanowaną na te nabory alokację środków. W ramach naboru wniosków 1/2016 na przedsięwzięcie „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR" został złożonych 19 wniosków, 3 wnioski zmieściły się w limicie środków przeznaczonych w naborze.

W styczniu 2017 r. zostały przeprowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2 zakresach:

- 1/2017 Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie

- 2/2017 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej

W ramach naboru nr 1/2017 wpłynęło 5 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 450 113,00 zł/zaplanowana kwota w ramach naboru to 500 000,00zł.

W ramach naboru nr 2/2017 wpłynęło 6 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 490 874,00zł/zaplanowana kwota w ramach naboru to 500 000,00 zł.

W dniu 22 czerwca 2017 r. został zakończony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej. W ramach naboru nr 3/2017 wpłynęło 41 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 4 100 000,00 zł.

W chwili obecnej zostało podpisanych 18 umów o przyznanie pomocy, natomiast pozostałe wnioski oczekują na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że po podpisaniu umów rozpoczną się inwestycje pozwalające na rozwój firm i całego obszaru co pozytywnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich i wzrost zatrudnienia.

Kolejnym etapem realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 będą nabory w ramach projektów grantowych (na przedsięwzięcia 1.1.1 Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz 1.2.2.Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców) oraz na rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD przewidziane w harmonogramie na I połowę 2018 r. O szczegółach tych naborów skierowanych głownie do organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.dorzeczebobrzy.eu.

Odsłony: 472

Informacja o rozwoju działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" informuje, iż zgodnie z Harmonogramem ogłaszania naborów, planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR w miesiącu grudniu. Szczegółowy termin naboru zostanie podany po akceptacji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
Pragniemy również poinformować, że zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne w każdej z gmin należących do LGD. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:


O pomoc może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będący:


1) osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie "podejmowanie działalności gospodarczej".

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki wskazane powyżej, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym", jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013);
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres\ podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego\ Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego\ oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące \ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013";
5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
7) podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Biznesplan, zawiera co najmniej:

1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
2) wskazanie celów pośrednich i końcowych;
3) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
4) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
5) planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.
5. nie dotyczy.
6. Biznesplan, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udostępnionym na stronie internetowej województwa.

Pomoc na operację w przedmiotowym zakresie jest przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w poddziałaniu "podejmowanie działalności gospodarczej" albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w poddziałaniu "podejmowanie działalności gospodarczej";
4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w poddziałaniu " tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych" lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

2. Przepisu pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.

3. Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do innej operacji.

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta.

2. nie dotyczy.

3. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć: 300 tys. złotych

4. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.
5. W przypadku wspólnej realizacji operacji albo realizacji operacji w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przez każdy z podmiotów realizujących tę operację wysokość limitu pomocy na beneficjenta jest pomniejszana każdemu podmiotowi o jednakową kwotę stanowiącą iloraz kwoty pomocy przyznanej na operację oraz liczby podmiotów realizujących tę operację.
6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do przyznawania pomocy LGD oraz podmiotowi będącemu jednostką sektora finansów publicznych.
7. nie dotyczy.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi",
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) nie dotyczy,
9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
3. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
4. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

Pomoc jest przyznawana w wysokości:
- 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,


2. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
3. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.


Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz z warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
3. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

Odsłony: 490

Relacja z imprez promocyjnych

27536605 10215951456966300 258802378 oW minionym okresie przedstawiciele LGD „Dorzecze Bobrzy” promowali naszą działalność podczas imprez odbywających się na naszym terenie. 20 sierpnia 2017 roku w Strawczynku odbyła się „Strawczynada” podczas której swoje stoisko promocyjne miała nasza LGD. W trakcie imprezy Prezes Jarosław Wałek wraz z Dyrektor Biura Urszulą Żelazny wręczyli dla Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Nagrodę Bobra w kategorii instytucji wyróżniającej się w działalności na rzecz LGD.

Odsłony: 319

Czytaj więcej: Relacja z imprez promocyjnych

Informacja

top

Poniżej do pobrania lista ostateczna po ocenie biznesplanów w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (lista_oceny_biznesplanow_ostateczna.doc)pobierz >>Lista oceny biznesplanów106 Kb

Odsłony: 797