Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Informacja

Informujemy, że wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do projektu pt. "LGD-owskie wparcie w biznesowym starcie" do 22 maja 2017 r.

Odsłony: 268

Rusza rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

top

Rusza rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”


Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy",  jako partner zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD (Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk)  do udziału w projekcie "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie".
Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału
w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Rekrutacja będzie prowadzona od 20 kwietnia do 20 maja 2017 roku.
W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne.
W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:
– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „Projekty”.

stopka

Odsłony: 328

Informacja

LOGOeds

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Zmiana na lepsze!”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Zmiana na lepsze!”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Szanowni Państwo,

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Zmiana na lepsze!”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. W związku z tym zwracamy się do Państwa z  uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o prowadzonej przez naszą Fundację rekrutacji na swojej stronie internetowej i tym samym wsparcie naszej inicjatywy. W załączniku znajdą Państwo plakat oraz ulotkę dotyczącą naszego projektu.

 Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z terenu gmin: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Górna, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny i Kielce, należących do co najmniej jednej z następujących grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i zamieszkujących teren KOF, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci diagnozy potrzeb, Indywidualnym Planem działania, pośrednictwem zawodowym, szkoleniami zawodowymi:

  • - Pracownik robót wykończeniowych z uprawnieniami energetycznymi
  • - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  • - Spawacz metoda MAG

pośrednictwem pracy oraz stażami zawodowymi ze wsparciem adaptacyjnym.

Dodatkowo zapewniamy stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe ,certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje, catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem 727 400 872 oraz na stronie

http://www.eds-fundacja.pl/projekty/zmiananalepsze/projekt.php

Proces rekrutacji będzie trwać w okresie 01.03.2017-31.08.2017r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ulotka-zmiana_na_lepsze_A5.pdf)pobierz >>Ulotka informacyjna971 Kb

Odsłony: 303

Informacja o planowanym terminie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" informuje, iż zgodnie z Harmonogramem ogłaszania naborów, planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR w miesiącu czerwcu. Szczegółowy termin naboru zostanie podany po akceptacji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
Pragniemy również poinformować, że po uzgodnieniu terminu naboru wniosków z Samorządem Województwa zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne w każdej z gmin należących do LGD. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Pomoc na założenie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie jest:
• obywatelem państw członkowskich UE
• pełnoletni
• ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR
• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie,
chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów
spożywczych lub produkcja napojów,
• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
2) operacja zakłada:
• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do
dnia, w którym upłynie 2 lata od wypłaty płatności końcowej oraz
a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i
ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z
tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych
miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
• osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego i wartościowego
poziomu sprzedaży produktu lub usług do dnia w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
- pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana
jeśli beneficjent:
• podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą
• zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywanej działalności
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez
odrębne przepisy do realizacji inwestycji
-druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy
• jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Odsłony: 106

Wesolych Świąt

JAJO

Odsłony: 295

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

TopDesktop version