Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR

baner top-2014-2020

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"
ogłasza nabór wniosków nr 3/2019
o przyznanie pomocy dla operacji
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy"
Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR
wdrażanej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Termin naboru wniosków:
02.12.2019 r. - 18.12.2019 r.


Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie, Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” - ul. Rudna 2;   26-085 Miedziana Góra;
w godz. 8.00 – 16.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.


Forma wsparcia:
Refundacja.

 

Zakres tematyczny operacji:
Wsparcie operacji polegających na rozwoju istniejących przedsiębiorstw.


Warunki udzielenia wsparcia:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 3/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 2.1.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 3/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 2.1.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 3/2019  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 2.1.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 3/2019 Przedsięwzięcie 2.1.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wynosi ogółem 914 324,30 zł (słownie złotych: dziewięćset czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 30/100 zł).


Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" www.dorzeczebobrzy.eu oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy".
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 303 22 44.
Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

 

Regulamin naboru wniosków nr 3/2019

excel-40x40Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z od 01.12.2017 r.)
Biznesplan
excel-40x40Biznesplan - tabele finansowe
acrobat-40x40Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu
excel-40x40Wniosek wspólnie wnioskujących
excel-40x40Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
acrobat-40x40Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
acrobat-40x40Umowa o przyznaniu pomocy
acrobat-40x40Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
acrobat-40x40Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
acrobat-40x40Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
acrobat-40x40Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.
excel-40x40Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
acrobat-40x40Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
excel-40x40Wniosek o płatność
excel-40x40Wniosek dla wspólnie wnioskujących
acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o płatność zaktualizowana
excel-40x40Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
acrobat-40x40Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
excel-40x40Wniosek o zaliczkę
acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę
excel-40x40Wzór gwarancji zaliczkowej
word-40x40Procedura wyboru operacji
word-40x40Regulamin Pracy Rady
word-40x40Kryteria wyboru
word-40x40Uszczegółowienie do kryteriów wyboru operacji
word-40x40Minimalne wymagania stawiane wnioskom o przyznanie pomocy
word-40x40Oświadczenie o wykorzystanie logotypu
word-40x40Oświadczenie – siedziba na terenie LGD
word-40x40Oświadczenie 3 lata w branży
word-40x40Oświadczenie o grupie defaworyzowanej
word-40x40Oświadczenie prowadzenie działalności 12 mc
word-40x40Oświadczenie rozliczenia podarku w lokalnym US
word-40x40Zaświadczenie o doradztwie

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 - zmiana 31.08.2017r. - http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Aby zapisać dokumenty na dysku komputera należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako ..."