Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Przedsięwzięcie 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR

baner top-2014-2020

 

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"
ogłasza nabór wniosków nr 1/2021
o przyznanie pomocy dla operacji
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy"
Przedsięwzięcie 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR
wdrażanej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Termin naboru wniosków:
19.01.2021 r. - 03.02.2021 r.


Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w siedzibie, Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” - ul. Rudna 2;   26-085 Miedziana Góra;
w godz. 8.00 – 16.00, zgodnie z Regulaminem naborów.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.


Forma wsparcia:
Premia (ryczałt).

 

Zakres tematyczny operacji:
Wsparcie operacji polegających na  podejmowaniu działalności gospodarczej.


Warunki udzielenia wsparcia:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 2.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 2.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 2.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 1/2021 Przedsięwzięcie 2.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wynosi ogółem 382 500 EURO (słownie EURO: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset EURO), co przy kursie indykatywnym 4 zł za 1 Euro wynosi 1 530 000 zł (jeden milion, pięćset trzydzieści tysięcy złotych).


Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" www.dorzeczebobrzy.eu oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy".
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 303 22 44.
Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

 

  

 word-40x40

Regulamin ogłoszenia konkursu 2.1.1 - podejmowanie działalności gospodarczej

 word-40x40Informacja dodatkowa
 word-40x40Minimalne wymagania stawiane wnioskom o przyznanie pomocy
 word-40x40Kryteria wyboru operacji
 word-40x40Uszczegółowienie do kryteriów wyboru operacji
 word-40x40Zaświadczenie o doradztwie
 word-40x40Oświadczenie rozlicza podatek w lok. us
 word-40x40Oświadczenie grupy defaworyzowane
 word-40x40Oświadczenie wykorzystanie logotypu
 word-40x40Oświadczenie tożsame wersje
 acrobat-40x40Wniosek o przyznanie pomocy 3z
 excel-40x40Wniosek o przyznanie pomocy 3z
 acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 3z
 acrobat-40x40Biznesplan
 word-40x40Biznesplan
 acrobat-40x40Informacja pomocnicza do biznesplanu
 excel-40x40Biznes plan - tabele Finansowe
 word-40x40RODO_klauzule do wniosku o przyznanie pomocy
 acrobat-40x40Umowa o przyznaniu pomocy 5z (od 21.12.2020)
 acrobat-40x40Zał. 1 do umowy - Biznesplan 5z
 acrobat-40x40Zał. 2 do umowy - wykaz działek 5z
 acrobat-40x40Zał. 3 do umowy - IMBP IPRO 5z
 acrobat-40x40Zał. 4 do umowy - Ośw, o wyrażeniu zgody 5z
 acrobat-40x40Zał. 5 do umowy - Ośw. małżonka 5z
 acrobat-40x40Zał. 6 do umowy - RODO 5z
 excel-40x40Wniosek o płatność 4z
 excel-40x40Zał. 2 do wniosku o płatność - wykaz faktur 4z
 acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z
 excel-40x40Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 acrobat-40x40Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 - zmiana 31.08.2017r. - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy?fbclid=IwAR0wkCzpQReGd4dNyF5XQKS6HpZIkDrlsxdApew_eu1YPQ5AJ4pD-91ewTE

 Aby zapisać dokumenty na dysku komputera należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako ..."