Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Podsumowanie działalności LGD ,Dorzecze Bobrzy” w 2022 r.

W początkach roku 2022 przeprowadzony został nabór wniosków w ramach poddziałania 2.1.1. podejmowanie działalności gospodarczej (premia). Alokacja konkursu opiewała na 207 313,95 euro, co przy kursie indykatywnym 4 zł za 1 euro wynosiło 829 225,80 zł. Wsparcie na jedną operację wynosiło 65 tys. zł. Do Biura LGD wypłynęło 19 wniosków o przyznanie pomocy, podpisano 14 umów.
24 lutego 2022 r. odbył się warsztat refleksyjny, mający na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, wskazanie zagrożeń wpływających na realizację wskaźników i osiągnięcie celów zakładanych w LSR. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z przygotowanym przez pracowników Biura podsumowaniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski i rekomendacje, podjęte w trakcie dyskusji zostały implementowane do poprawienia funkcjonowania LGD.

W maju 2022 r. prowadzone było badanie ewaluacyjne ex post, w którym mieszkańcy obszaru działania GD „Dorzecze Bobrzy” mieli możliwość podzielenia się swoimi refleksjami na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
22 czerwca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Środki w wysokości 74 000 zł otrzymało 17 Lokalnych Grup Działania z woj. świętokrzyskiego, w tym LGD ,,Dorzecze Bobrzy". Zostały one przeznaczone na przygotowanie strategii rozwoju lokalnego z udziałem lokalnych społeczności na lata 2021-2027.
1 lipca 2022 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia. W jego trakcie przedstawiono sprawozdanie z działalności LGD za rok 2021, przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2020 i udzielono absolutorium Zarządowi. Walne zebranie członków poprzedzone było spotkaniem informacyjno-konsultacyjnym.
W dniach 12-15 września 2022 r. w Kielcach obył się Europejski Parlament Wiejski. EPW jest oddolnym procesem koncentrującym się na wypracowywaniu praktycznych i możliwych do osiągnięcia programów, odpowiadających wyzwaniom i możliwościom mieszkańców wsi. Idea EWP opiera się na przekonaniu, że interesy społeczności wiejskich są niedostatecznie reprezentowane w debatach krajowych i europejskich, zaś mieszkańcy obszarów wiejskich najlepiej rozumieją swoje możliwości i potrzeby.
W tym roku po raz pierwszy w historii, spotkanie Europejskiego Parlamentu Wiejskiego odbyło się w Polsce, w Kielcach. W obradach pod hasłem „Usłysz głos wsi!” uczestniczyło około 400 osób z całej Europy. W czasie spotkań plenarnych i wizyt terenowych uczestnicy zapoznali się z polskim doświadczeniem wdrażania funduszy unijnych w różnych obszarach rozwoju terenów wiejskich - tworzenia miejsc pracy na wsi, rozwoju przedsiębiorczości, wytwarzania i dystrybucji lokalnych produktów, wiejskiej turystyki, opieki nad seniorami, tworzeniem inteligentnych wiosek, ochrony klimatu itp.
14 września 2022 r. odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania ,,Dorzecze Bobrzy” w której uczestniczyło około 40 uczestników EPW. W jej trakcie europejscy goście mogli zapoznać się z dobrymi praktykami pozyskiwania środków publicznych oraz przekonać się, jak wdrażany przez LGD ,,Dorzecze Bobrzy” program LEADER wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Jedną z podstaw rozwoju obszarów wiejskich jest umożliwienie mieszkańcom stworzenia korzystnych warunków do pracy. Szczególnie ważne staje się to w odniesieniu do młodych mieszkanek wsi, często starających się pogodzić życie zawodowe z prywatnym, rodzinnym. Rozwój w tym zakresie odbywa się nie tylko przez wspieranie przedsiębiorczości i powstawanie nowych firm, ale i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury służącej całym rodzinom, a w szczególności kobietom, często stających przed dylematem - praca czy dom? Uczestnicy wyjazdu do obszaru działania LGD Dorzecze Bobrzy, mieli możliwość dowiedzieć się, jak radzą sobie z tym wyzwaniem władze samorządowe gmin Miedziana Góra i Strawczyn, odwiedzając żłobek w Miedzianej Górze oraz Przedszkole w Strawczynku. Następnie uczestnicy zwiedzili Pałacyk Henryka Sienkiewicza – oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, gdzie zapoznali się z możliwościami, jakie fundusze europejskie dają instytucjom kultury w zakresie ochrony zabytków historii i dziedzictwa narodowego oraz lokalnego. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie firmy Makar Print w Bobrzy, która dzięki otrzymaniu unijnych środków, mogła rozwinąć swoją działalność i stać się przykładem przedsiębiorczości w historycznym XVII-wiecznym Staropolskim Okręgu Przemysłowym. W dalszej kolejności uczestnicy EPW zwiedzili teren Zabytkowego Muru Oporowego w Bobrzy, gdzie zaprezentowano im stworzoną tam infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną, oraz zapoznano z projektem współpracy „Marsz po Zdrowie”, polegającym na wytyczeniu szlaków Nordic Walking na terenie województwa świętokrzyskiego, a którego koordynatorem była LGD ,,Dorzecze Bobrzy”.
We wrześniu przeprowadzone zostały także dwa nabory wniosków w ramach poddziałań 2.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR oraz 1.4.2 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej. W ramach pierwszego konkursu alokacja środków wynosiła 307 528,17 euro, co przy kursie indykatywnym 4 zł za 1 euro wynosiło 1 230 112,68 zł. Wsparcie na jedną operację wynosiło do 100 tys. zł. Do Biura LGD wypłynęło 20 wniosków o przyznanie pomocy, wybrano do dofinansowania 13 operacji. W ramach naboru 3/2022 (Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej) alokacja wynosiła 132 455,54 euro, co przy kursie indykatywnym 4 zł za 1 euro wynosiła 529 822,16 zł. Maksymalne wsparcie na jedną operacją wyniosło 105 tys. zł. Do biura LGD wpłynęło 5 wniosków, wszystkie zostały wybrane do dofinansowania.
W listopadzie realizowaliśmy projekt współpracy pn. „Być kobietą w biznesie” w ramach którego odbyły się bezpłatne warsztaty aktywizujące dla kobiet. W ich ramach odbyły się warsztaty z wizażystką, warsztaty coachingowe i warsztaty ze stylistką. Ponadto zorganizowaliśmy wizytę studyjną do partnera projektu Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby. Projekt dedykowany był Paniom, chcącym założyć własny biznes a także podnieść swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
24 listopada 2022 r. wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach zorganizowaliśmy w Miedzianej Górze spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Nowa perspektywa – nowe możliwości”. Poświęcone było ono działaniom, możliwym do sfinansowania ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
W grudniu rozpoczęliśmy konsultacje społeczne lokalnej strategii rozwoju dla naszego obszaru na lata 2021-2027, która umożliwi naszym mieszkańcom korzystanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz pomoże zrealizować inwestycje, inicjatywy i pomysły projektów mających wpływ na rozwój naszego obszaru. Zrealizowaliśmy cykl spotkań konsultacyjnych online i w każdej z gmin, wchodzących w skład naszej LGD, podczas których rozmawialiśmy z mieszkańcami o ich potrzebach, planach i refleksjach i opiniach na temat rozwoju małych ojczyzn. Możliwe jest także podzielenie się swoimi potrzebami za pomocą specjalnej ankiety dostępnej pod linkiem
https://docs.google.com/forms/d/1c3BFvzQ74K0QtRDiknrg7HodMWO7hZZf6m_aACBRb6w/viewform?edit_requested=true
W związku z przygotowaniami do realizacji nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a co za tym idzie, nowymi zadaniami, które będą stawiane przed Lokalnymi Grupami Działania, pracownicy Biura LGD odbywali liczne szkolenia, seminaria i narady, mające na celu jak najlepsze przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na najbliższe lata. Jednocześnie pracownicy LGD udzielali doradztwa i wsparcia merytorycznego, tak Beneficjentom, realizującym swoje projekty, jak i osobom zainteresowanym otrzymaniem wsparcia w przyszłych naborach.