Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Podsumowanie 2023 roku

Rok 2023 upłynął w LGD ,,Dorzecze Bobrzy” pod znakiem przygotowań Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowy 2021-2027.
 
W początkach roku 2023 w LGD ,,Dorzecze Bobrzy” zakończyła się przeprowadzona w maju 2022 r. ewaluacja ex post. Prowadziła ją specjalizująca się w prowadzeniu działań monitorująco-ewaluacyjnych w organizacjach pozarządowych Fundacja Socjometr. Ewaluacja zakończyła się pozytywną opinią i wykazała wysoki poziom realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
21 lutego 2023 r. odbył się warsztat refleksyjny, mający na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, wskazanie zagrożeń wpływających na realizację wskaźników i osiągnięcie celów zakładanych w LSR. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z przygotowanym przez pracowników Biura podsumowaniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski i rekomendacje, podjęte w trakcie dyskusji zostały zaimplementowane do poprawienia funkcjonowania LGD.

Pierwsza połowa roku 2023 upłynęła w LGD ,,Dorzecze Bobrzy” pod znakiem przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. W II połowie 2022 r. i I połowie 2023 r. odbyło się 12 spotkań konsultacyjnych (w tym jedno online) oraz 7 badań ankietowych, polegających na wypełnianiu ankiet, składaniu fiszek projektowych itd. na każdym etapie przygotowywania strategii. Opinii mieszkańców poddano także całość tekstu strategii. W trakcie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na najbliższe lata przeprowadzono setki rozmów, zebrano pomysły, wysłuchano problemów mieszkańców LGD, które zawarto w gotowym dokumencie, przedłożonym do oceny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Strategia została wybrana do wsparcia przez komisję oceniającą działającą przy Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego i zatwierdzona do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13.12.2023 r. Obecnie oczekujemy na podpisanie umów, na podstawie których będziemy realizować nasze działania w następnych latach.
 
Jednak, aby przedłożyć nową Strategię do oceny, musiała ona zostać uprzednio przyjęta przez walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbyło się 31 maja 2023 r. Wówczas także wprowadzono zmiany statutowe, które przystosują nasze stowarzyszenie do działania w nowym okresie programowym. Ponadto, w trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności LGD za rok 2022, przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2022 i udzielono absolutorium Zarządowi. Walne zebranie członków poprzedzone było spotkaniem informacyjno-konsultacyjnym.
 
11 września 2023 r. odbyło się spotkanie dla pracodawców z terenu LGD poświęcone możliwości uzyskania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i LGD ,,Dorzecze Bobrzy”.  W jej trakcie pracodawcy z terenu LGD mogli poznać sposoby uzyskania dofinansowania na rozwój stanu osobowego swojej firmy, podniesienie kompetencji własnych i pracowników oraz dowiedzieć się, jakie formy wsparcia czekają na nich w ramach programu EFS+ w następnych latach.
 
W październiku przeprowadzone zostały także dwa nabory wniosków w ramach poddziałań 1.4.2 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej (nabór 1/2023) oraz 1.2.5. Tworzenie oddolnych koncepcji rozwoju - smart villages (nabór 1/2023/G). W ramach pierwszego konkursu alokacja środków wynosiła 76 768,61 euro, co przy kursie indykatywnym 4 zł za 1 Euro wynosi 307 074,44 zł. Wsparcie na jedną operację wynosiło do 61 414 zł. Do Biura LGD wypłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy, wszystkie zostały wybrane do dofinansowania. W ramach naboru 1/2023/G alokacja wynosiła 5 tys., co przy kursie indykatywnym 4 zł za 1 euro wynosi 20 tys. zł. Maksymalne wsparcie na jedną operacją wyniosło 4 tys. zł. Do biura LGD wpłynęło 5 wniosków, wszystkie zostały wybrane do realizacji. W związku z tym biuro LGD przygotowało wniosek o realizację projektu grantowego. Po jego zaakceptowaniu przez ŚBRR, zostaną podpisane umowy z grantobiorcami. W wyniku realizacji tych operacji zostaną przygotowane koncepcje rozwoju lokalnego z zastosowaniem komponentu innowacyjnego, ochrony środowiska i transferu wiedzy.
 
W grudniu przeprowadzony został kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 1.4.2 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej (nabór 2/2023). W ramach konkursu alokacja środków wynosiła 102 927,20 euro, co przy kursie indykatywnym 4 zł za 1 Euro wynosi 411 708,80 zł. Wsparcie na jedną operację wynosiło do 82 341 zł. Do Biura LGD wypłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy, obecnie trwa procedura ich oceny.
 
Jednocześnie prowadzone są przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie działań LGD w ramach funduszu EFS+. W ramach planowanych zadań prowadzone będą działania aktywizujące mieszkańców LGD, głównie osoby bierne zawodowo, bezrobotne i niepełnosprawne. Wniosek zostanie złożony w połowie stycznia 2024 r.