Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Podsumowanie wdrażania PROW 2014-2020 przez LGD ,,Dorzecze Bobrzy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"  powstało 10 grudnia 2005 r. W jego skład wchodzi 5 gmin: Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk, oraz Piekoszów. Obszar LGD „Dorzecze Bobrzy” wynosi 480 km2, łączna liczba ludności wynosi 61 794 mieszkańców (stan na 31.12.2020 r.).
Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" jest tzw. Partnerstwem trójsektorowym. Oznacza to, że w skład LGD wchodzą partnerzy z sektora publicznego (gminy), sektora gospodarczego (przedsiębiorcy) oraz sektora społecznego (NGO). Działalność LGD jest finansowana ze składek członkowskich oraz środków pozyskanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe poprzez wdrażanie programu unijnego "LEADER", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a od rozpoczynającego się okresu programowego, realizować będzie budżet wielofunduszowy. Oznacza to, że realizowane będą także projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przez 15 lat jego działalności udało się pozyskać znaczne fundusze na realizację zadań i projektów dotyczących.
Nasze Stowarzyszenie jest jedną z pierwszych Lokalnych Grup Działania, które powstały w Polsce. ,,Dorzecze Bobrzy” uczestniczyło w II Schemacie programu LEADER tzw. Pilotażowy Program LEADER +. W jego ramach w okresie 01.03.2007-31.05.2008 został zrealizowany projekt na kwotę 733 000 zł.
Działania LGD w l. 2007-2013 opierało się w głównej mierze na wykorzystaniu dla rozwoju regionu wiedzy i doświadczenia lokalnej społeczności. Włączanie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw służyło lepszemu zdefiniowaniu problemów obszaru oraz znalezieniu lepszych sposobów na ich rozwiązanie.
W kolejnej perspektywie unijnej 2014-2021 wsparcie uzyskało 113 wnioskodawców na łączną kwotę ok. 9,5 mln. zł. Powstały liczne miejsca rekreacji, boiska, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu. Zmodernizowano świetlice wiejskie. Utworzone zostały nowe firmy i rozwijały się już istniejące – a co za tym idzie – na obszarze LGD pojawiły się nowe miejsca pracy.
Prowadzone były także konkursy grantowe, w których dofinansowano 50 operacji na kwotę blisko pół miliona złotych. W ramach projektów grantowych realizowano różnorodne projekty – opracowano przewodniki po terenie LGD, organizowano festyny dla mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich i Zespoły Ludowe miały szansę zakupić nowe wyposażenie. W ramach ostatniego konkursu grantowego lokalne inicjatywy mieszkańców zostały wsparte środkami na stworzenie koncepcji rozwoju inteligentnej wsi. 
Środki te trafiły do beneficjentów dzięki ogłaszanym przez biuro LGD konkursom - było ich 13 oraz 6 konkursów grantowych. Wszystkie wnioski oceniała i wybierała Rada LGD, która w latach 2016-2023 podjęła 355 uchwał.
Przed LGD nowe wyzwania i ambitne cele. W I kwartale 2024 r. zostanie podpisana umowa ramowa na nowy okres programowania. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029 została już oceniona przez ekspertów i wybrana do dofinansowania przez Zarząd Województwa. Nowa LSR będzie wspierać zdiagnozowane podczas konsultacji społecznych obszary: „Aktywizowanie mieszkańców obszaru objętego LSR, w tym seniorów i osób młodych do 25 r.ż.” oraz „Rozwój atrakcyjności turystycznej obszaru LGD”. Budżet LGD nowej LSR będzie wynosił około 2 681 242,00 euro. Przedsięwzięcia założone do realizacji w nowej LSR będą finansowane z programów: „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” oraz „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Beneficjenci będą mogli starać się o dotacje na wsparcie poprawy dostępu do małej infrastruktury technicznej, aktywizacji i integracji życia społecznego mieszkańców, aktywizacji osób młodych do 25 r.ż,  aktywizacji mieszkańców do życia społecznego, pobudzenia oraz kształtowania tożsamości obywatelskiej, kreowania liderów społecznych oraz rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie terenu. Przewidziano także granty na opracowanie koncepcji inteligentnej wsi.
Za nami udane 13 lat działania na rzecz naszej wspólnoty lokalnej. Nadal stawiamy sobie nowe cele i zadania i liczmy, że kolejne owocne projekty przed nami. 
Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"