Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Informacja o planowanym terminie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" informuje, iż zgodnie z Harmonogramem ogłaszania naborów, planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR w miesiącu czerwcu. Szczegółowy termin naboru zostanie podany po akceptacji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
Pragniemy również poinformować, że po uzgodnieniu terminu naboru wniosków z Samorządem Województwa zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne w każdej z gmin należących do LGD. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Pomoc na założenie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie jest:
• obywatelem państw członkowskich UE
• pełnoletni
• ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR
• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie,
chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów
spożywczych lub produkcja napojów,
• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
2) operacja zakłada:
• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do
dnia, w którym upłynie 2 lata od wypłaty płatności końcowej oraz
a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i
ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z
tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych
miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
• osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego i wartościowego
poziomu sprzedaży produktu lub usług do dnia w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
- pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana
jeśli beneficjent:
• podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą
• zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywanej działalności
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez
odrębne przepisy do realizacji inwestycji
-druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy
• jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

TopDesktop version